Jana Gan Man – National Anthem – Guitar Chords

C………………………………………..F. …
Jana gan man adhinayak jay hey

C…………G………….C….
Bharat bhagya vidhata

C………………………..
Punjab sindh gujrat maratha

F…………C……….G
Dravid utcal vanga

C………………………..G……….F
Vindhy himachal yamuna ganga

C…………G………..C..
Uchala jala di tranga

C……………………….F…
Tav shub namea jagea

….G………………….C…
Tav suhb ashish mange

Am……G…………..C..
Gahye tav jey gatha

C……………………………………..
Jan gan mangal dayak jey hey

F…………..C…………G….
bharat bhaggy vidhata

….Am……..G……….F…..
Jay Hey.. Jay Hey .. Jay Hey ..

C………….Am……..F……
Jaya Jaya Jaya Jaya hey ..